Zpráva o činnosti Spolku Janův hrad Vizovice v roce 2018

Kategorie: Aktuality

V roce 2018 pokračovali členové Spolku Janův hrad Vizovice v realizaci „ Projektu statického zajištění, konzervace a revitalizace Prokopovského dvora – Janova hradu“ na základě „Příkazní smlouvy“ uzavřené v r.2013 s majitelem objektu a pozemků městem Vizovice.  Smlouvou se spolek zavázal k základní údržbě objektu Prokopovského dvora č.p. 450 na p.č.st. 783 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1190m2) včetně přilehlých pozemků 4856/2 (trvalý travní porost o výměře 48m2) a 4857 (zahrada o výměře 1251m2) a studny na p.č. 4857 a to bez nároku na odměnu.

V roce 2018 členové spolku a příznivci v rámci projektu a příkazní smlouvy prováděli:

1.Složení řeziva pro zastřešení místnosti nad sklepem,

2.součinnost s odbornými firmami při realizaci zastřešení místnosti nad sklepem,

3.úklid po zhotovení zastřešení odbornými firmami,

4.zhotovení odvodu dešťové vody ze střechy na louku,

5.montáž hromosvodu,

6.montáž schodových nášlapů, zábradlí a podlahy na vyhlídce,

7.pokládka podlahy v podkroví zastřešení,

8.zhotovení ztužující desky na podlaze v místnosti nad sklepem,

9.montáž okna a mříže do okna v místnosti nad sklepem,

10.montáž okna a mříže do okna v místnosti u krbu,

11.dokončení zastřešení místnosti nad sklepem – zhotovením schodů do podkroví,

12.stavebně – konzervační práce na svislém zdivu objektu zříceniny (hotovo 95%),

13.konzervaci horizontálních částí zdiva – zaizolování proti zatékání (hotovo 100%),

14.odklizení suti od jižní zdi,

14.spárování zdiva jižní zdi,

15.sanaci východní a levé zdi ve vstupu do sklepa,

16.sanaci ostění oken a montáž mříží do oken ve východní zdi,

17.zvýšení komína,

18.sanace zbytku východní zdi na jižním nádvoří u 2. ohniště,

19.odklizení skládky kamení z jižního nádvoří,

20.výroba 4ks lavic k ohništím,

21.údržbu travnatých ploch areálu,

22.údržbu jižní a severní přístupové cesty.

Při výše uvedených pracích bylo odpracováno celkem 1910 brigádnických hodin, z toho:

členové spolku 1601 hodin,

příznivci Janova hradu 309 hodin.

Hodnota odpracovaných hodin v přepočtu na minimální hodinovou mzdu 73,20Kč je 139 812,-Kč. Protože byly prováděny především zednické práce, je objektivnější odpracované hodiny násobit minimální hodinovou sazbou 120,-Kč, což je 229 200,-Kč.

Celkové finanční náklady na realizaci projektu v roce 2018 činily 522381,-Kč.

Byly kryty z dotace a daru města Vizovice 360 000,-Kč a z finančních darů 136 723,-Kč.

Kromě finančních darů poskytli příznivci Janova hradu a členové spolku zdarma materiál v hodnotě 15 000,-Kč a bezplatné službyv hodnotě 10 658,-Kč (z toho náklady na dopravu materiálu a osob soukromými vozidly členů spolku činily 9 258,-Kč).

Vše, co spolek v roce 2018 na Janově hradu udělal, udělal proto, aby

1.památka (objekt a studna) zůstala zachována pro další generace,

2.vybudoval atraktivní cíl vycházek Vizovjanů a návštěvníků Vizovic,

3.zviditelnil region Vizovicka,

4.mohl být areál využíván veřejností k rekreaci a spolkem k pořádání kulturních akcí a spolkové činnosti.

V roce 2018 se uskutečnily na Janově hradě 3 kulturní a společenské akce:

1.Jarní představení Skupiny historického šermu Conducti a hudební skupiny PanGates (zorganizoval spolek Janův hrad),

2.strašidelný Janův hrad (zorganizoval DK Vizovice a DDM Zvonek),

3.Silvestrovský punč na Janově hradě (zorganizoval spolek Janův hrad).

Spolek má pro rok 2019 a následující léta v plánu

1.pokračovat ve stavebně – konzervačních pracích na objektu zříceniny č.p. 450 na p.č.st. 783 ,

2.provést nátěr konstrukce zastřešení,

3.vyrobit a namontovat jižní dveře do místnosti nad sklepem a do místnosti s krbem,

4.renovaci barokní klenby sklepa v objektu zříceniny č.p. 450 na p.č.st. 783,

5.vyrobit a namontovat mříž a okno do místnosti s krbem,

6.dokončit kultivaci severního nádvoří p.č. st.783,

7.pokračovat v údržbě jižní přístupové cesty,

8.pokračovat v údržbě areálu Janova hradu včetně přístřešku, studny, stolů a lavic,

9.zorganizovat 2 kulturní a společenské akce.

Vypracoval: 22.2.2019 předseda Spolku Janův hrad Vizovice Josef Husek

(zveřejněno 25.6.2019)