STANOVY 

Spolek Janův hrad Vizovice

Článek 1

NÁZEV A SÍDLO SPOLKU

Název spolku:  Spolek Janův hrad Vizovice

Sídlo spolku: 3. května 1279, 763 12 Vizovice

IČO: 020 58 936

Článek 2

ÚČEL SPOLKU

Spolek Janův hrad Vizovice (dále jen „spolek“) je dobrovolným svazkem členů se zájmem o historii. Účelem spolku je záchrana zříceniny Prokopovského dvora zvaného Janův hrad na Janově hoře ve Vizovicích, jeho popularizaci a propagaci.

Článek 3

ČINNOST SPOLKU

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II a je převážně zaměřena na působení v areálu Janova hradu Vizovice. Zahrnuje především:

 1. pracovní aktivity při stavebně konzervačních pracích, péče o přírodu v okolí hradu i v celém regionu, snaha o trvale udržitelný rozvoj, péče o krajinu,
 2. shromažďování materiálů o hradu (pověsti, vyprávění, fotografie), jejich zpracování a prezentace v areálu hradu či jiných k tomu určených prostorách,
 3. pořádání akcí, které seznámí širší veřejnost s prací spolku, povedou k zpopularizování činnosti a získání dalších zájemců o činnost spolku,
 4. získávání finanční podpory z různých zdrojů, jejich shromažďování na běžném účtu a použití k záchraně Janova hradu a rozvoji činnosti spolku,
 5. pomoc při záchraně historických a kulturních objektů v okolí,
 6. navazování kontaktů se spolky obdobného charakteru,
 7. práce s dětmi a mládeží, organizování akcí a vzdělávacích programů pro ně,
 8. aktivní spolupráce s Městem Vizovice, orgány regionální správy, NPÚ Kroměříž a ostatními společnostmi a institucemi, které mají vztah k areálu Janova hradu.

Článek 4

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

 1. Členství ve spolku může získat každá fyzická osoba, která projevila zájem spolupracovat při činnosti spolku, souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů spolku. Vstup do spolku je dobrovolný a je podmíněn vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku, který je stanoven členskou schůzí. O udělení členství rozhoduje členská schůze.
 2. Členství ve spolku je dvoustupňové:
  Prvním stupněm je „PŘÍZNIVEC „.
  Druhým stupněm je „ČLEN „.
 3. Získání statutu „PŘÍZNIVEC „
  Příznivcem se stává zájemce v okamžiku vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku. V přihlášce uvede, ve které oblasti činnosti bude pracovat a na které akce chce být zván.
 4. Získání statutu „ČLENA“
  O členství může požádat osoba starší 18 let po odpracování 100 hodin při údržbě Janova hradu.
 5. Čestné členství
  Titul „ČESTNÝ ČLEN“ získává osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o Janův hrad Vizovice nebo dosáhla významného postavení ve společnosti a své kvality uplatnila ve prospěch činnosti spolku. O udělení titulu rozhoduje členská schůze. Čestný člen neplatí členské příspěvky.
 6. Trvalé členství
  Trvalé členství získá člen spolku, který dosáhne věku na uplatnění plného starobního důchodu nebo získá nárok na jiný typ plné důchodové podpory. Člen s trvalým členstvím neplatí členské příspěvky. Bez závažných důvodů mu členství nemůže být zrušeno.
 7. Členský příspěvek
  Členský příspěvek je placen při vstupu do spolku a každý rok jako potvrzení členství ve spolku. Výši členského příspěvku určuje členská schůze.

Článek 5

ZÁNIK ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Členství zaniká

 1. vystoupením člena spolku,
 2. pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn,
 3. pokud se člen nezúčastní po dobu dvou let ani jedné akce spolku,
 4. vyloučením, pokud člen závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
 5. o zániku členství dle článku 5, bodu 2,3,4 rozhodne členská schůze. Rozhodnutí o ukončení členství dle čl. článku 5, bodu 2,3,4 se doručí členu spolku.
 6. zánikem členství zanikají práva a povinnosti člena spolku s vyjímkou povinností člena spolku uhradit spolku své finanční závazky.

Článek 6

POVINNOSTI ČLENA SPOLKU

Člen Spolku Janův hrad Vizovice je povinen

 1. dodržovat zásady určené stanovami spolku,
 2. dle svých možností se podílet na práci spolku ve všech oblastech jeho činnosti,
 3. odpovědně vykonávat svěřené funkce a z jejich plnění skládat účty nejvyššímu orgánu spolku (členské schůzi),
 4. platit roční členský příspěvek.

Článek 7

POVINNOSTI PŘÍZNIVCE SPOLKU

Příznivec Spolku Janův hrad Vizovice je povinen

 1. oznámit na adresu sdružení svůj zájem o akce, kterých se chce v daném roce zúčastnit (dle kalendáře akcí),
 2. dodržovat zásady určené stanovami spolku.

Článek 8

PRÁVA ČLENA SPOLKU A ČESTNÉHO ČLENA SPOLKU

Člen Spolku Janův hrad Vizovice má právo

 1. zúčastnit se členské schůze a spolurozhodovat o činnosti spolku,
 2. hodnotit činnost spolku,
 3. volit a být volen do výboru spolku,
 4. obracet se s návrhy, náměty, připomínkami, stížnostmi a kritikou na výbor spolku,
 5. využívat k činnosti majetek a zařízení spolku Janův hrad Vizovice dle stanovených pravidel.

Článek 9

PRÁVA PŘÍZNIVCE SPOLKU

Právem příznivce spolku Janův hrad Vizovice je

 1. účastnit se členské schůze spolku a podávat návrhy a připomínky,
 2. obracet se s návrhy, náměty, připomínkami na výbor spolku,
 3. vyjadřovat své názory a zkušenosti písemně emailem,
 4. využívat k činnosti majetek a zařízení spolku Janův hrad Vizovice dle stanovených pravidel.

Článek 10

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU

I.   Členská schůze

  1. je nejvyšším rozhodovacím orgánem spolku. Je svolána minimálně jednou ročně výborem spolku a to písemnou (emailovou) formou nejméně 10 dní před datem konání,
  2. je usnášení schopná při přítomnosti nejméně třetiny všech členů spolku,
  3. každý člen má při rozhodování jeden hlas,
  4. rozhodnutí členské schůze nabývá platnosti při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů spolku,
  5. o majetkoprávních záležitostech rozhoduje souhlas třípětinové většiny přítomných členů spolku,
  6. právo rozhodovat mají pouze členové spolku (příznivci ne),
  7. nerozhoduje o druhu a způsobu provádění záchranných prací na hradě,
  8. má právo vytvořit skupinu pro kontrolu hospodaření s prostředky spolku,
  9. volí výbor spolku,
  10. schvaluje materiály předložené výborem a výroční zprávu,
  11. určuje výši členských příspěvků na další kalendářní rok,
  12. schvaluje plán činnosti a finanční rozpočet na daný rok předložený výborem,
  13. rozhoduje o využití finančních prostředků a nakládání s majetkem spolku,
  14. mimořádnou členskou schůzi je možné svolat, projeví-li písemný zájem více jak 1/3 členů spolku nebo uzná-li to výbor za nutné.

II.   Výbor

  1. je výkonný orgán pověřený koordinační a organizátorskou činností spolku v období mezi dvěma členskými schůzemi,
  2. je tvořen třemi členy s nejvyšším počtem (min.50) odpracovaných hodin při organizování a údržbě Janova hradu za uplynulé volební období a to: předsedou, místopředsedou a členem výboru, kteří jsou voleni na jednoleté období,
  3. výbor rozhoduje o hospodaření s finančními prostředky v průběhu roku dle rozpočtu schváleného členskou schůzí,
  4. smlouvy majetkového charakteru podepisují vždy dva členové výboru – předseda a místopředseda.

Předseda

 1. je statutárním zástupcem spolku,
 2. reprezentuje spolek na veřejnosti,
 3. má právo samostatně uzavírat smlouvy nemajetkového charakteru,
 4. je oprávněn podepisovat smlouvy s dodavateli prací, materiálu a služeb,
 5. zastupuje spolek při jednání s orgány státní správy, samosprávy a ostatními institucemi,
 6. je odpovědný za hospodaření s majetkem spolku,
 7. předkládá výboru k projednání rozpočet na daný rok, plán činnosti, výroční zprávu a výsledky hospodaření spolku,
 8. odvolán může být členskou schůzí.

Místopředseda

 1. je statutárním zástupcem spolku,
 2. zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti,
 3. reprezentuje spolek na veřejnosti,
 4. je oprávněn podepisovat smlouvy s dodavateli prací, materiálu a služeb,
 5. aktivně vyhledává dotační tituly, zajišťuje zpracování žádostí o dotace a zajišťuje jejich vyúčtování,
 6. odvolán může být členskou schůzí.

Člen výboru

 1. organizuje práci spolku při stavebně-konzervačních  pracích, údržbě objektu a areálu  a  v oblastech určených výborem,
 2. navrhuje způsoby technologií konzervačních prací objektu a údržby areálu Janova hradu,
 3. navrhuje další témata rozvoje činnosti spolku,
 4. odvolán může být členskou schůzí.

Článek 11

FINANČNÍ PROSTŘEDKY SPOLKU

I.  Příjmy spolku jsou tvořeny

 1. členskými příspěvky,
 2. dotacemi,
 3. dary a odkazy,
 4. granty a nadačními příspěvky,
 5. hospodářskou činností

II.  Příjmy spolku jsou shromážděny

 1. na běžném účtu, podpisové právo mají předseda a místopředseda,
 2. v pokladně

III. Vedení evidence hospodaření s penězi

 1. každá finanční operace ať už na účtu nebo v pokladně musí být přesně a důsledně podchycena a podložena doklady,
 2. za kontrolu evidence finančních operací v průběhu roku zodpovídá místopředseda a člen výboru spolku.

 

Článek 12

MAJETEK SPOLKU

 1. Veškerý majetek pořízený z prostředků spolku nebo získaný darováním musí být řádně evidován podle účetního členění.
 2. Za evidenci majetku zodpovídá předseda spolku.
 3. O nakládání s majetkem spolku rozhoduje členská schůze.

Článek 13

SYMBOLIKA SPOLKU

 1. Symboliku Spolku Janův hrad Vizovice tvoří prapor a kulaté razítko.
 2. Kulaté razítko se používá na reprezentačních listinách a dopisech spolku.

 

Článek 14

UKONČENÍ ČINNOSTI SPOLKU

I.   K ukončení činnosti spolku může dojít

 1. z rozhodnutí členské schůze,
 2. když spolek nevykonává po dobu 1 roku činnost dle čl. 3 stanov,
 3. když počet členů klesne pod tři,
 4. sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze.

II.   Případnému zániku spolku předchází zrušení bez likvidace, přejde-li její majetek na právního nástupce.

 

III.   Pokud nevznikne právní nástupce, provede se likvidace. Likvidátora spolku jmenuje výbor. Majetkový zůstatek převede likvidátor na účely, o nichž v souladu s posláním spolku rozhodne členská schůze.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Změna stanov byla schválena členskou schůzí 21. 1. 2023.

Účinnost od 21. 1. 2023

 

Josef Husek, předseda

Jiří Gerych, místopředseda