„Janův hrad“

Historie Prokopovského  dvora zvaného „Janův hrad „ Vizovice

Josef Čižmář Dějiny a paměti města Vizovic

Prokopovský dvůr na Janově hoře nechal vystavět hrabě Prokop Gervas Gollen  v letech 1710-1713. K němu byla pole z panských houštin vykučována, byl postaven v délce 46 sáhů (1,8m x 46 = 82,8 m) s několika pokoji pro panstvo a se stájemi pro hovězí dobytek. Na studni, která tam byla v samé skále vytesána, pracovalo se 3 roky. Všecko i se stodolou stálo 2151 zlatých a 32 krejcarů. Ke prokopovskému dvoru (na Janové hoře) patřilo 195 m. (měřice = jednotka plošného obsahu o velikosti 1918 m2). Veliká potřeba peněz přiměla vizovskou vrchnost, že všecky dvory, které ve vlastní správě obdělávala, jeden po druhém rozprodávala. Nejdříve rozprodala polnosti od dvora prokopovského, který tehdy zván byl již janovohorský. Od té doby zůstala na Janově hoře jenom panská ovčírna a ostatní budovy se pomalu rozpadávaly. R.1783 zrušil hrabě Blümegen také Prokopovský dvůr na Janově hoře a většinu pozemků prodal. Novými osadníky na Janově hoře se stali: Martin Dorazil, Jan Brhláč, Kristián Šebesta, Antonín Uhlíř, František Dujka, Pavel Straška a Jan Žurek. V budově tamní zůstala jen ovčírna a panský ovčák. (Konec citace z knihy Josefa Čižmáře)

Před polovinou 19. století byl objekt upraven na myslivnu. Tato úprava představovala vzácný doklad rané romantické architektury (umělá zřícenina). (Mgr. Miroslav Lanc NPÚ )

„Janův hrad“ vlastnili v létech 1710 – 2022

1710 – 1746 – Šlechtický rod Gollenů 
1746 – 1815 – Šlechtický rod Blümegenů 
1815 – 1945 – Šlechtický rod Stillfriedů z Ratenic
1945 – Československý stát
1992 – 1993 – Lesní správa v Luhačovicích
1993 – 2022 – Město Vizovice 

Co se dělo v létech 1922 – 2022

1922 – 1990 „Janův hrad„ obýval hajný s manželkou a 3 syny
1990 – po smrti hajného zůstal objekt do r. 1991 opuštěn
1991 – 1993 využívali skauti, objekt v r.1993 opustili
1995 – objekt vyhořel – shořela střecha a její dřevěná nosná konstrukce
1997 – Okresní úřad Zlín nechal vypracovat studii nového zastřešení
1998 – Radim Vrla z referátu kultury Okresního úřadu Zlín provedl obhlídku objektu a provedl zápis, který sloužil jako podklad k žádosti o zapsání památky do Ústředního seznamu kulturních památek ČR (ÚSKPČR)
1999 – Starosta Vizovic Ing.Vít Sušila  požádal referát kultury Okresního úřadu Zlín o podání návrhu na zápis „Janova hradu“ do ÚSKPČR
1999 – Okresní úřad Zlín zaslal na Ministerstvo kultury (MK) žádost o zapsání „Janova hradu“ do ÚSKPČR 
1999 – 2012 – MK „Janův hrad“ nezapsalo do ÚSKPČR a tiše se rozpadá a zarůstá

2013 – Příznivci Janova hradu iniciovali projekt na záchranu zbytků zříceniny „Janova hradu“ zakonzervováním zbylých stěn objektu, renovaci studny a úpravu okolí. Práce na realizaci projektu zahájili v březnu 2013. 

V srpnu 2013 založili aktivní příznivci „Janova hradu“ Občanské sdružení Janův hrad Vizovice“ (OsJhV). 14.10.2013 prohlásili zastupitelé Města Vizovice „Janův hrad“ památkou místního významu. V prosinci vypracovali Ing.arch. Jaroslav Meluzín a Ing. Jiří Stehno „Projekt statického zajištění, konzervace a revitalizace Prokopovského dvora zvaného Janův hrad“.

2014 – 1.1. 2014 se dle NOZ stává OsJhV spolkem a jeho členové spolu s příznivci „Janova hradu“ pracují na realizaci projektu.

2015 – 1.3.2015 se OsJhV přejmenovává na Spolek Janův hrad Vizovice a jeho členové spolu s příznivci „Janova hradu“ pokračují v práci na realizaci projektu.

2015 – členové spolku dokončili renovaci studny.

2016 – 2022 členové Spolku Janův hrad Vizovice a příznivci „Janova hradu“ pokračují v práci na realizaci projektu.

2018 – členové spolku dokončili konzervaci korun zdí zříceniny a vybudování vyhlídky. 

2018 – Majitel objektu a přilehlých pozemků, Město Vizovice umístilo na přístupové cesty dopravní značku zákaz vjezdu všech motorových vozidel. To znamená, že je na Janův hrad zákaz vjezdu motorových vozidel.

 „Janův hrad „–  před rokem 1900

  Janův hrad před 1900

„Janův hrad „–  kolem roku 1900

1900w