Návštěvní řád areálu Janova hradu

Kategorie: Aktuality

Majitel Prokopovského dvora, Město Vizovice pověřilo Spolek Janův hrad Vizovice zajišťováním správy a údržby nemovitosti a přilehlých pozemků, a to bez nároku na odměnu.

 • Návštěvník je povinen:
 1. Dodržovat ustanovení návštěvního řádu.
 2. Dbát pokynů správce areálu a jeho zástupců.
 3. Před odchodem uhasit oheň, který si rozdělal.
 • Návštěvníkům je v areálu zakázáno:
 1. Lézt na zdivo objektu zříceniny, studnu a na stavební a jiné konstrukce.
 2. Poškozovat zdivo, studnu, stavební a jiné konstrukce.
 3. Odhazovat odpadky a zanechávat je v areálu.
 4. Vstupovat do prostorů, kde probíhají stavební práce a kde je nebezpečí zřícení zdiva.
 5. Vjíždět do areálu motorovými vozidly.
 6. Rozdělávat oheň.
 7. Stanovat a tábořit v areálu.
 8. S pomocí detektoru kovů hledat a vyzvedávat ze země historické artefakty.
 • Správce nezodpovídá za škody, ke kterým by došlo v důsledku nedodržení provozního řádu areálu Janova hradu.
 • Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci či osoby, se kterými areál navštívili.
 • Užívání herních prvků je na vlastní nebezpečí. Děti do 15 let mohou herní prvky užívat jen pod dohledem zákonného zástupce či dospělé osoby, se kterou areál navštívili.

                                                                                                              6.8.2018 Spolek Janův hrad Vizovice