Zpráva o činnosti Spolku Janův hrad Vizovice v roce 2017

Kategorie: Aktuality

V roce 2017 pokračovali členové Spolku Janův hrad Vizovice v realizaci „ Projektu statického zajištění, konzervace a revitalizace Prokopovského dvora – Janova hradu“ na základě „Příkazní smlouvy“ uzavřené v r.2013 s majitelem objektu a pozemků městem Vizovice.  Smlouvou se spolek zavázal k základní údržbě objektu Prokopovského dvora č.p. 450 na p.č.st. 783 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1190m2) včetně přilehlých pozemků 4856/2 (trvalý travní porost o výměře 48m2) a 4857 (zahrada o výměře 1251m2) a studny na p.č. 4857 a to bez nároku na odměnu. V roce 2017 členové spolku a příznivci v rámci projektu a příkazní smlouvy prováděli

 • Stavebně – konzervační práce na svislém zdivu objektu zříceniny (hotovo 90%),
 • konzervaci horizontálních částí zdiva – zaizolování proti zatékání (hotovo 90%),
 • statické zajištění jižní strany západní zdi,
 • sanaci pravé zdi ve vstupu do sklepa,
 • montáž dveří do východního vstupu do místnosti nad sklepem,
 • zvelebování okolí „hradu“ – pokračování v úpravě severního nádvoří,
 • údržbu travnatých ploch areálu,
 • přeměnu pozemku 4856/1 pod „hradem“ na louku,
 • ohrazení louky pod „hradem“ pachovým ohradníkem proti divokým prasatům,
 • údržbu jižní a severní přístupové cesty,
 • přípravné práce na zastřešení místnosti nad sklepem.

 Při výše uvedených pracích bylo odpracováno celkem 1371 brigádnických hodin, z toho

členové spolku 1173 hodin,                                                                                                                                        příznivci Janova hradu 199 hodin.

Hodnota odpracovaných hodin v přepočtu na minimální hodinovou mzdu 58,70Kč je 80 777,-Kč. Protože byly prováděny především zednické práce, bylo by objektivnější odpracované hodiny násobit minimální hodinovou sazbou 120,-Kč. 

 

Celkové finanční náklady na realizaci projektu v roce 2017 činily 165 294,-Kč. Byly kryty z dotace města Vizovice 132 000,-Kč a z finančních darů 33 294,-Kč.

Kromě finančních darů poskytli příznivci Janova hradu a členové spolku zdarma materiál v hodnotě 3 350,-Kč a bezplatné služby v hodnotě 23 222,-Kč (z toho náklady na dopravu materiálu a osob soukromými vozidly členů spolku činily 5222,-Kč).

 

Vše, co spolek v roce 2017 na Janově hradu udělal, udělal proto, aby

 • památka (objekt a studna) zůstala zachována pro další generace,
 • vybudoval atraktivní cíl vycházek Vizovjanů a návštěvníků Vizovic,
 • zviditelnil region Vizovicka,
 • mohl být areál využíván veřejností k rekreaci a spolkem k pořádání kulturních akcí a spolkové činnosti.

 

V roce 2017 se uskutečnily na Janově hradě 4 kulturní a společenské akce:

 • Jarní představení Skupiny historického šermu Conducti a hudební skupiny PanGates (zorganizoval spolek Janův hrad),
 • podzimní představení Skupiny historického šermu Conducti a Valmont (zorganizoval spolek Janův hrad),
 • Silvestrovský punč na Janově hradě (zorganizoval spolek Janův hrad),
 • Strašidelný Janův hrad (zorganizoval DK Vizovice a DDM Zvonek).

 

Spolek má pro následující léta v plánu

 • pokračovat ve stavebně – konzervačních pracích na objektu zříceniny č.p. 450 na p.č.st. 783,
 • renovaci barokní klenby sklepa v objektu zříceniny č.p. 450 na p.č.st. 783,
 • zastřešit místnost nad sklepem v objektu zříceniny č.p. 450 na p.č.st. 783,
 • dokončit kultivaci severního nádvoří p.č. st.783,
 • dokončit kultivaci pozemku pod „hradem“ p.č. 4856/1,
 • pokračovat v údržbě jižní přístupové cesty,
 • pokračovat v údržbě areálu Janova hradu,
 • v roce 2018 zorganizovat 2 kulturní a společenské akce.

 

Vypracoval: 21.3.2018 předseda Spolku Janův hrad Vizovice Josef Husek